Godne pochwały - Sprawa akcji tanich sterylizacji

 

GODNE POCHWAŁY

 

 

W dniach 1-8 lutego br. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt „Help Animals” dzięki zaangażowaniu i pomocy lekarzy weterynarii Michała Palczewskiego i Sławomira Witczaka przeprowadziło

Akcję Tanich Sterylizacji i Kastracji. Dzięki niej zabiegowi zostało poddanych ponad 100 czworonogów, zmniejszy się też populacja niechcianych zwierząt, wiele z nich nie zachoruje na choroby nowotworowe układu rozrodczego. W tym samym czasie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wpłynęło zawiadomienie o naruszeniu zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Jednym z zarzutów kierowanym pod adresem lekarzy uczestniczących w przedsięwzięciu było ustalenie niższych cen przewidzianych na okres trwania akcji, rzekomo mające na celu tworzenie niezdrowej konkurencji. Rozpatrywanie tego wniosku trwało długo, ale warto było czekać na werdykt.

Postępowanie zostało umorzone.

Oto uzasadnienie:

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej *Poznań, dnia 15 czerwca2010r

Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 248*

 

POSTANOWIENIE o umorzeniu postępowania wyjaśniającego

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu lek. wet. Ireneusz Sobiak po rozpoznaniu akt postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu / na wniosek lek. wet. Jacka Sośnickiego, lek. wet. Marka Izydorczyka, lek. wet. Dariusza Trenklera dotyczącego popełnienia przez lek. wet. Sławomira Witczaka, lek. wet. Michała Palczewskiego przewinienia zawodowego polegającego na tym, że: obaj wymienieni lekarze weterynarii we współpracy z Kaliskim Stowarzyszeniem Help Animals brali udział w akcji sterylizacji zwierząt domowych czym naruszyli art. 7, 16 ust.2, art. 41, art. 45 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

Postanowił

 

l/ na podstawie § 23 ust. l rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii /Dz. U. 79, póz. 371/ umorzyć postępowanie wyjaśniające z powodu nie popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. wet. Sławomira Witczaka i lek. wet. Michała Palczewskiego.

2/ kosztami postępowania wyjaśniającego obciążyć Wielkopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną w Poznaniu.

Uzasadnienie

 

Dnia 05 lutego 2010 r. lekarze weterynarii: Jacek Sośnicki, Marek Izydorczyk oraz Dariusz Trenkler złożyli do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby – Lekarsko Weterynaryjnej zawiadomienie, w którym wskazali, iż lek. wet. Michał Palczewski i lek. wet. Sławomir Witczak uczestniczyli w „akcji tanich sterylizacji", organizowanej przez Kaliskie Stowarzyszenie Help Animals, czym w ocenie ww. naruszyli, zasady wyrażone w art. 7, 16, 41, 45 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.

W złożonym zawiadomieniu Lekarze wet. J. Sośnicki, M. Izydorczyk, D. Trenkler w sposób szczegółowy opisali zarówno sposób w jaki winien być wykonany prawidłowy zabieg sterylizacji i kastracji jak i cenę takich zabiegów na terenie Kalisza, gwarantującą spełnienie wymienionych wymagań.

Rzecznik, w trakcie prowadzonego postępowania ustalił, że celem nadrzędnym prowadzonej przez Stowarzyszenie Help Animals akcji sterylizacji i kastracji była ochrona zwierząt, a docelowo zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych. Obwinieni lekarze uczestnicząc w opisanej akcji, jak ustalił w trakcie przesłuchania Rzecznik, również kierowali się tym samym celem, który uznać należy ze względów społecznych i ogólnoludzkich za wysoce pożądany i etyczny. Wg. zeznań lek. wet. Michała Palczewskiego i lek. wet. Sławomira Witczaka nie organizowali oni akcji, ani nie konsultowano z nimi treści artykułów i ogłoszeń prasowych. Co zostało potwierdzone w oświadczeniu Prezesa Help Animals w Kaliszu pana Sylwestra Piechowiaka.

W ocenie Rzecznika, lekarze angażując się w akcję organizowaną przez Stowarzyszenie, uprawnieni byli do samodzielnego określenia wielkości przypadającego im wynagrodzenia za wykonywane czynności. W trakcie postępowania nie ustalono także, aby zastosowane przez obwinionych lekarzy ceny były niższe od poniesionych kosztów. Ustalenie natomiast jednolitej ceny za opisane czynności lekarsko-weterynaryjne na terenie miasta Kalisza, jak to sugerują Wnioskodawcy nosiłoby znamiona zmowy cenowej czym naruszałoby przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.05.331 ze zm.), a także byłoby niezgodne z art. 23 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, w myśl którego „wysokość honorarium za wykonane czynności lekarza weterynarii jest wartością umowną". Dodatkowo wskazać należy, że znanych jest wiele przypadków obniżania cen za świadczenie usług lekarsko – weterynaryjnych przez praktyki lekarsko – weterynaryjne, które współpracują z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Nie należą także do wyjątkowych przypadki obniżania cen na swoje usługi przez lekarzy weterynarii wobec ludzi ubogich. Nie można takiego działania określić jako niezgodnego z zasadami etyki weterynaryjnej. Wręcz przeciwnie działania takie wzmacniają autorytet lekarzy weterynarii jako grupy zawodowej. W żadnym wypadku nie obniżają też zaufania publicznego.

Trudno Rzecznikowi w tym wypadku zgodzić się, z określeniem użytym przez Wnioskodawców, że taki zabieg o obniżonym zysku, jest substytutem usługi. Włączanie się lekarzy weterynarii w akcję tanich sterylizacji i kastracji, a w efekcie ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt, należy uznać za bardzo pożądane i społecznie uzasadnione.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że lekarze weterynarii Michał Palczewski i Sławomir Witczak nie popełnili zarzucanego im czynu.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu lek. wet. Ireneusz Sobiak

 

NASZ KOMENTARZ :

Postawa i zachowanie kaliskich lekarzy weterynarii , którzy złożyli skargę do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jest w naszym odczuciu bardziej nieetyczna i niezgodna z kodeksem etyki zawodowej niż to co dla zwierząt zrobili współpracujący z nami lekarze. Uważamy , że czas zakończyć tą bezsensowną i bezprecedensową walkę środowiska lekarsko – weterynaryjnego w Kaliszu walkę, jak się zdaje tylko o pieniądze a nie o dobro zwierząt.