Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KALISKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DLA ZWIERZĄT

HELP ANIMALS

 

W okresie : Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r

 

Copy_1__article

 

O Nas

 

nazwa: Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals

adres: ul. Asnyka 58/42, 62-800 Kalisz

telefon: 603 948 690

e-mail:  animals.kalisz@plusnet.pl

www: www.helpanimals.pl

 

data założenia: 20.01.2007 r.

data rejestracji w KRS: 29. 03.2007 r.

Od 2009r posiadamy status organizacji pożytku publicznego

numer KRS: 0000277431

numer REGON: 300543790

numer NIP: 618-205-74-10

liczba członków : 28 członków zwyczajnych, 2 członków honorowych

 

Skład Zarządu:

 

Sylwester Piechowiak – Prezes

Marta Raszkowska – V-ce prezes

Aneta Sitkiewicz – V-ce prezes

Margareta Pucka– Członek Zarządu

Roksana Drapała - Członek Zarządu

Łucja Florek – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna :

Zdzisław Nowacki – przewodniczący

Marta Filipczak – członek

Katarzyna Żukowska - członek

Zarówno członkowie Zarządu, jak i pozostali członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia za prace na rzecz Stowarzyszenia.

 

Struktura organizacyjna:

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA

-sprawy organizacyjne,

-współpraca z terenowymi organami adm. państwowej, policją, strażą miejska, inspekcją weterynaryjną,

- koordynacja STRAŻY ZWIERZĄT

-księgowość,

- koordynacja pracy poszczególnych sekcji

-skarbnik Stowarzyszenia – Łucja Florek

-księgowość – Grażyna Wcisłek

 

 

Pracą Sekcji kieruje Sylwester Piechowiak – tel. 69-39-06-188

 

2. SEKCJA OŚWIATY :

 

- propagowanie szeroko rozumianej pomocy dla zwierząt i właściwego do nich stosunku wśród młodzieży szkolnej i dorosłych

- organizowanie prelekcji

Koordynator : Monika Drapała

Roksana Drapała

 

3. SEKCJA MARKETINGU :

 

- organizacja „stoiska ‘’ HA w ramach imprez masowych organizowanych w mieście,

- organizowanie akcji zbiórki darów na rzecz zwierząt bezdomnych,

- promocja Stowarzyszenia poprzez ulotki, plakaty itp.

- pozyskiwanie sponsorów,

- pozyskiwanie osób chętnych do adopcji.

 

Koordynator : Marta Raszkowska

 

4. SEKCJA LOGISTYKI :

 

- obsługa administracyjna i redakcja strony WWW.helpanimals.pl

-zakładki Help Animals na www.calisia.pl

- obsługa telefonu dyżurnego 603-948-690

-obsługa skrzynki pocztowej animals.kalisz@plusnet.pl

- koordynacja adopcji i interwencji

 

Koordynator : Roksana Drapała

STRAŻ ZWIERZĄT / ogniwo wspólne z członkami TOZ Oddział Kalisz :

OSOBY UPOWAŻNIONE DO UCZESTNICTWA W PATROLU INTERWENCYJNYM

 

- Sylwester Piechowiak

- Margareta Pucka

- Marta Raszkowska

- Monika Drapała

- Roksana Drapała

- Zdzisław Nowacki

- Karolina Kostera /TOZ Kalisz/

- Michał Kaczmarek

 

6. KOMISJA REWIZYJNA :

- Marta Filipczak

- Zdzisław Nowacki

- Katarzyna Żukowska

 

7. SĄD KOLEŻEŃSKI :

 

- Anna Małecka

- Elżbieta Brachfogel

- Edyta Kotowska

 

Nasze cele

Stowarzyszenie działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierząt i aktywne zwalczać przejawy znęcania się nad zwierzętami. Nasze starania kierujemy  też na rzecz dobrostanu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich i darowizn.

Nasze cele realizujemy poprzez:

§ Czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie niesienie im pomocy w postaci przeprowadzanych interwencji, zapewniania im doraźnej pomocy weterynaryjnej, pomocy w znalezieniu nowego domu.

§ Publikowanie ogłoszeń dotyczących zwierząt czekających na adopcję, w internecie oraz na stronach lokalnych gazet.

§ Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt - współpraca z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw, aukcji itp.

§ Prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji, internetu oraz za pomocą własnych wydawnictw.

§ Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz występowanie z wnioskami o ich ukaranie.

§ Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym współdziałanie z organami władzy państwowej w zakresie ochrony zwierząt oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w tej dziedzinie, a także współpraca z innymi

organizacjami społecznymi zajmującymi się światem zwierząt i ochroną przyrody. Aktywne włączenie się do opieki nad zwierzętami znajdującymi się w aktualnie istniejących schroniskach dla zwierząt, m.in. pomoc w organizowaniu wolontariatu.

 

Nasze działania

I Adopcje

 

Członkowie Stowarzyszenia oddali do adopcji w okresie sprawozdawczym : 89 zwierząt / psy oraz koty/.

 

II. Domy Tymczasowe

Stworzyliśmy sieć domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję. Zapewniliśmy Domy Tymczasowe

dla 115  zwierząt

 

III Interwencje

 

Członkowie Patrolu Interwencyjnego przeprowadzili 196 interwencji dotyczących w przeważającej większości zgłoszeń o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania lub znęcania się nad zwierzętami.

W 10 przypadkach sprawy skierowano do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia . W jednej ze spraw złożyliśmy zawiadomienie do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie naruszenia zasad etyki zawodowej przez lekarza weterynarii.

W pozostałych potwierdzonych przypadkach dokonano porad i pouczeń . Sprawdzano również wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W zakresie interwencji współdziałamy ze Strażą Miejską , która udziela nam asysty w trudniejszych przypadkach.

Działania interwencyjne prowadzimy nie tylko na terenie Miasta Kalisza. Wiele interwencji przeprowadzaliśmy na terenie gmin powiatu kaliskiego i ostrowskiego.

 

Przeprowadzane interwencje polegały głównie na:

  • udzielaniu doraźnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom z wypadków, zwierzętom cierpiącym w wyniku znęcania się nad nimi, zwierzętom bezdomnym lub wolno żyjącym,
  • pomocy w znalezieniu nowego domu zwierzętom porzuconym i bezdomnym,
  • odebraniu zaniedbywanych lub maltretowanych zwierząt,
  • dokonywaniu porad oraz pouczeń

 

IV Opieka weterynaryjna

Współpracujemy z Lecznicą Weterynaryjną lek. wet. Michała Palczewskiego. Leczeniu zostało poddanych 71 Zwierząt. Wysterylizowano 106 zwierząt. W tym 52 kotki wolno żyjące – zabieg sfinansowany przez Urząd Miasta w Kaliszu.

Przy udziale lecznic weterynaryjnych lel.wet. M. Palczewskego i lek. wet. S.Witczaka przeprowadziliśmy dla mieszkańców Kalisza AKCJĘ TANICH STERYLIZACJI. Dzięki niej mieszkańcy Miasta poddali sterylizacji po preferencyjnych cenach 108 psów i kotów.

 

V Karma dla bezdomnych zwierząt

1. Dla bezdomnych zwierząt przebywających w domach tymczasowych przekazano 600 kg

 

VI Help Animals – kontakt

1 Prowadzimy stronę internetową www.helpanimals.pl

Na stronie tej publikujemy najważniejsze informacje o działalności Stowarzyszenia , porady dla właścicieli zwierząt, informacje o lecznicach weterynaryjnych a przede wszystkim zwierzęta które z różnych przyczyn stały się bezdomne i oczekują na adopcję. Ogłaszamy też informacje o zwierzętach znalezionych i zaginionych.

1. Dla łatwiejszego z nami kontaktu prowadzimy skrzynkę e-mailową : animals.kalisz@plusnet.pl

2. Dysponujemy również całodobowym telefonem 603-948-690

 

VII. Działania na rzecz Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu:

1. Przekazaliśmy komputerowy program do kompleksowej obsługi schroniska.

2. Członkowie nasi jako wolontariusze pomagają w schronisku.

 

VIII Działania pro adopcyjne :

Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcję a także zaginionych i znalezionych publikujemy w nast. mediach :

1 Strona www.helpanimals,pl

2. Strona www.calisia.pl

3. Strona www.adopcje.org

4. Strona www.przygarnij.pl

5. Strona www.przygarnijzwierzaka.pl

6. Tygodnik Nowe Fakty Kaliskie

Informacje o zwierzętach do adopcji rozmieszczamy również w formie ulotek w wybranych lecznicach weterynaryjnych i sklepach ZOO.

 

IX. Współpraca z mediami w temacie ochrony zwierząt

Problematykę związaną z najogólniej pojętym tematem ochrony zwierząt przedstawiamy mieszkańcom miasta i nie tylko dzięki współpracy z nast. mediami

1. Tygodnik Ziemia Kaliska

2. Tygodnik Nowe Fakty Kaliskie

3. Dziennik Głos Wielkopolski

4. Radio Centrum

5. Portal internetowy Calisia

6. TV Polsat „Interwencje”

7. TVN

8. TV Kalisz

9. TV Ostrów Wlkp

 

X. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania :

Utrzymujemy stałe robocze kontakty z nast. organizacjami:

§ Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt

§ Fundacja „Canis”

§ Biuro Ochrony Zwierząt w Warszawie

§ Fundacja „Rottka”

§ Fundacja „EMIR”

§ Straż dla Zwierząt we Wrocławiu

§ Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance

§ TOZ Oddział Kalisz

 

 

XI. Promocja Stowarzyszenia i prowadzonej działalności:

1. Punkty informacyjno-adopcyjne, uruchamiane podczas kaliskich imprez organizowanych z okazji święta miasta, obchodzonych rocznic itp. Staramy się wówczas propagować wśród mieszkańców Kalisza, idee adopcji, sterylizacji, rozdajemy ulotki informacyjne, prezentujemy zwierzęta przeznaczone do adopcji. Organizujemy również prelekcje dla dzieci oraz młodzieży na terenie szkół.

§ 20.03. 2010 – X Artystyczny Festyn w Gołuchowie

§ 21.03.2010 – Byliśmy w Centrum ZOO

§ 19.05. 2010 – Prelekcja dla dzieci w SP w Brzezinach

§ 18.06. 2010 – Wystawa Psów Rasowych

§ 19.06. 2010 – Bazart rękodzieła Artystycznego w Żywej

§ 3.10. 2010 – Światowy Dzień Zwierząt – Galeria Carrefour, schronisko

§ 21.11.2010 – Prelekcje dla dzieci w SP nr 16 w Kaliszu, SP w Zbiersku oraz SP w Jarantowie

§ 5.12. 2010 – Prelekcja dla dzieci SP nr. 1 w Kaliszu

§ 19.12. 2010 – Rozdawanie ulotek promujących humanitarne traktowanie karpi

 

XIII Współpraca z organami administracji państwowej:

  1. Opiniowanie propozycji uchwał Rady Miasta w sprawie bezdomnych zwierząt.
  2. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia międzygminnego schroniska dla zwierząt
  3. Wspólnie ze Związkiem Kynologicznym i Strażą Miejską wnioskowanie do władz miasta o ograniczenie handlu zwierzętami na targowiskach.
  4. Podjęcie działań, zmierzających do poprawy bytu zwierząt w Kaliskim Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt.
  5. Podjęcie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków bytowych wolno żyjących kotów w tym sterylizacji kotek.

 

XII Finanse :

 

Środki na naszą działalność pozyskujemy wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn . Od roku 2010, a więc za rok 2009, jako organizacja posiadająca status OPP, otrzymujemy 1% odpisu od podatku . / 14172,67 zł za rok 2009/

 

 

 

PREZES

Sylwester Piechowiak

 

SKARBNIK

Łucja Florek


CZŁONKOWIE ZARZĄDU

- Marta Raszkowska

-Roksana Drapała

-Margareta Pucka


KOMISJA REWIZYJNA

- Zdzisław Nowack

- Marta Filipczak

- Katarzyna Żukowska