Sprawozdanie z działalności za ROK 2009

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI KALISKIEGO STOWARZYSZENIA

POMOCY DLA ZWIERZĄT


W OKRESIE

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

 

O nas

nazwa: Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt HELP ANIMALS

adres: ul. Asnyka 58/42, 62-800 Kalisz

telefon: 603 948 690

e-mail: animals.kalisz@plusnet.pl

www: www.helpanimals.pl

Od stycznia 2009r posiadamy status organizacji pożytku publicznego

data założenia: 20.01.2007 r.

data rejestracji w KRS: 29. 03.2007 r.

numer KRS: 0000277431

numer REGON: 300543790

numer NIP: 618-205-74-10

liczba członków : 44 członków zwyczajnych i 2 honorowych

 

ZARZĄD :

Sylwester Piechowiak – prezes

Aneta Sitkiewicz – v-ce prezes

Marta Raszkowska – v-ce prezes

Olga Bartczak – członek Zarządu

Margareta Pucka - członek Zarządu

Łucja Florek – skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA :

Zdzisław Nowacki - przewodniczący

Marta Filipczak – członek

Katarzyna Żukowska - członek

Zarówno członkowie Zarządu, jak i pozostali członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia za prace na rzecz Stowarzyszenia.

 

Struktura organizacyjna:

 

1.SEKCJA ORGANIZACYJNA

-sprawy organizacyjne,

-współpraca z terenowymi organami administracji państwowej, policją, strażą miejska, inspekcją weterynaryjną,

- koordynacja interwencji

-księgowość,

- koordynacja pracy poszczególnych sekcji i poszczególnych członków stowarzyszenia na rzecz bezdomnych zwierząt

- skarbnik Stowarzyszenia – Łucja Florek tel.692-144-947

Pracą Sekcji kieruje Sylwester Piechowiak – tel. 69-39-06-188

e-mail : animals.kalisz@plusnet.pl

 

2. SEKCJA OŚWIATY

- propagowanie szeroko rozumianej pomocy dla zwierząt i właściwego do nich stosunku wśród młodzieży szkolnej i dorosłych

1.Aneta Sitkiewicz

2. Anna Małecka

3. Amelia Banasiak- Galant

4. Marta Raszkowska

5. Monika Drapała

6. Roksana Drapała

Koordynator : Aneta Sitkiewicz ,

e-mail : animals.kalisz@plusnet.pl

 

3. SEKCJA ORGANIZACJI POMOCY DLA ZWIERZĄT I MARKETINGU

- całokształt działań zmierzających do poprawy sytuacji bytowej zwierząt w schronisku

- organizacja „stoiska” HA w ramach imprez masowych organizowanych w mieście.

- organizowanie akcji zbiórki darów na rzecz zwierząt bezdomnych,

- promocja Stowarzyszenia poprzez ulotki, plakaty, prelekcje itp.

- pozyskiwanie sponsorów,

- bieżąca obsługa i redakcja zakładki HA na stronie www.calisia.pl

- obsługa skrzynki pocztowej animals.kalisz@plusnet.pl

-publikacja informacji w lokalnej prasie i na stronach www

- pozyskiwanie osób chętnych do adopcji.

- podpisywanie umów adopcyjnych

- promocja Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu – funkcja Rzecznika Prasowego

- promocja wegetarianizmu oraz praw i wyzwolenia zwierząt

1. Marta Raszkowska

2. Amelia Banasiak- Galant

3 Margareta Pucka

4. Edyta Kotowska

5. Zdzisław Nowacki

6. Maciej Małecki

7. Anna Małecka

8. Aleksandra Stasiak

9. Marta Filipczak

Koordynator : Marta Raszkowska

E-mail : animals.kalisz@plusnet.pl

 

4. SEKCJA INFORMATYKI

- obsługa administracyjna i redakcja strony www.helpanimals.pl

- organizacja aukcji internetowych,

Koordynator : Olga Bartczak

E-mail: animals.kalisz@plusnet.pl

 

5. STRAŻ ZWIERZĄT

OSOBY UPOWAŻNIONE DO UCZESTNICTWA W PATROLU INTERWENCYJNYM

1. Margareta Pucka - Komendant Straży Zwierząt

2. Sylwester Piechowiak

3. Małgorzata Zalwert

4. Anna Tyszkiewicz

5. Amelia Banasiak-Galant

6. Grzegorz Galant

7. Marta Raszkowska

8. Urszula Pisula

9. Zdzisław Nowacki

10. Aleksandra Stasiak

11. Magdalena Andrzejewska

12. Monika Drapała

13. Roksana Drapała

 

6. SĄD KOLEŻEŃSKI

- Anna Małecka

- Elżbieta Brachfogel

- Edyta Kotowska

 

Nasze cele

Stowarzyszenie działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierząt i aktywne zwalczać przejawy znęcania się nad zwierzętami. Nasze starania kierujemy  też na rzecz dobrostanu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich i darowizn.

Nasze cele realizujemy poprzez:

§ Czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie niesienie im pomocy w postaci przeprowadzanych interwencji, zapewniania im doraźnej pomocy weterynaryjnej, pomocy w znalezieniu nowego domu.

§ Publikowanie ogłoszeń dotyczących zwierząt czekających na adopcję, w internecie oraz na stronach lokalnych gazet.

§ Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt - współpraca z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw, aukcji itp.

§ Prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji, internetu oraz za pomocą własnych wydawnictw.

§ Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz występowanie z wnioskami o ich ukaranie.

§ Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym współdziałanie z organami władzy państwowej w zakresie ochrony zwierząt oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w tej dziedzinie, a także współpraca z innymi

organizacjami społecznymi zajmującymi się światem zwierząt i ochroną przyrody.

Nasze działania

I Adopcje

Członkowie Stowarzyszenia oddali do adopcji w okresie sprawozdawczym 132 koty, 61 psów,1 królika, 1 świnkę morską – łącznie 195 zwierząt.

II. Domy tymczasowe

Stworzyliśmy sieć domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję – w domach tymczasowych przebywa bądź przebywało w sumie

89 zwierząt.

 

III. Leczenie

Współpracujemy z Lecznicą Weterynaryjną lek. wet. Michała Palczewskiego, lek.wet. Sławomira Witczaka , lek.wet. Tomasza Nowaka

-leczenie i operacje: 82 zwierzęta

-sterylizacje: 11 psów ze środków własnych

-sterylizacja kotów: łącznie 99 (w tym 30 ze środków Urzędu Miasta )

 

IV. Interwencje

Otrzymaliśmy 183 zgłoszenia, w tym:

a) członkowie Patrolu Interwencyjnego przeprowadzili 153 interwencje dotyczące w przeważającej większości informacji na temat przetrzymywania zwierząt w niewłaściwych warunkach, porzucenia lub znęcania się nad zwierzętami. Przeprowadzane interwencje polegały głównie na:

· udzielaniu doraźnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom z wypadków, zwierzętom cierpiącym w wyniku znęcania się nad nimi, zwierzętom bezdomnym lub wolno żyjącym,

· pomocy w znalezieniu nowego domu zwierzętom porzuconym i bezdomnym,

· odebraniu zaniedbywanych lub maltretowanych zwierząt,

· dokonywaniu porad oraz pouczeń,

b) 5 zgłoszeń dotyczyło zwierząt zaginionych, z prośbą o pomoc w ich odnalezieniu,

c) 17 zgłoszeń stanowiły prośby o pomoc w adopcji zwierząt – głównie młodych, ale zdarzały się także sytuację, w których właściciele musieli oddać zwierzę do adopcji z przyczyn osobistych,

d) 8 próśb o pomoc w dofinansowaniu leczenia lub sterylizacji zwierząt dokarmianych bądź też zaadoptowanych,

Złożono jedno zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Sprawa dotyczyła znęcania się nad świniami we wsi Słaboszów woj. Małopolskie.

Wszczęte zostało dochodzenie z art.35 ustawy o ochronie zwierząt Sprawdzano również wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W zakresie interwencji współdziałamy ze Strażą Miejską , która udziela nam asysty w trudniejszych przypadkach.

 

V. Dary rzeczowe dla bezdomnych zwierząt

1. Sucha karma, pochodząca z darowizn – 756 kg, z tego 674 kg karmy zostały rozdysponowane wśród osób prowadzących domy tymczasowe oraz osoby, które dokarmiają bezdomne zwierzęta,

2. Karma w puszkach, pochodząca z darowizn – 9 sztuk,

3. Budy dla psów – 4 sztuki,

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w magazynie znajduje się jeszcze 82 kg suchej karmy oraz 9 puszek.

 

VI. Help Animals – kontakt

Na naszej stronie internetowej publikujemy najważniejsze informacje o działalności Stowarzyszenia, porady dla właścicieli zwierząt, informacje o lecznicach

weterynaryjnych a przede wszystkim zwierzęta które z różnych przyczyn stały się bezdomne i oczekują na adopcję. Ogłaszamy też informacje o zwierzętach

znalezionych i zaginionych.

Jednocześnie trwają pracę nad nową stroną www, w całości tworzoną nieodpłatnie.

Dysponujemy również całodobowym telefonem 603-948-690, a także adresem mailowym: animals.kalisz@plusnet.pl.

 

VII. Działania pro adopcyjne :

Informacje o zwierzętach oczekujących na adopcję a także zaginionych i znalezionych publikujemy w nast. mediach :

1 Strona www.helpanimals,pl

2. Strona www.calisia.pl

3. Tygodnik Nowe Fakty Kaliskie

Informacje o zwierzętach do adopcji rozmieszczamy również w formie ulotek w wybranych lecznicach weterynaryjnych i sklepach ZOO.

 

VIII. Współpraca z mediami w temacie ochrony zwierząt

Problematykę związaną z najogólniej pojętym tematem ochrony zwierząt przedstawiamy mieszkańcom miasta i nie tylko dzięki współpracy z nast. mediami

1. Tygodnik Ziemia Kaliska

2. Tygodnik Nowe Fakty Kaliskie

3. Tygodnik Nasz Rynek

4. Dziennik Głos Wielkopolski

5. Radio Centrum

6. Portal internetowy Calisia

 

IX. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania

Utrzymujemy stałe robocze kontakty z nast. organizacjami:

§ Zachodniopomorskie Towarzystwo Praw Zwierząt

§ Fundacja „Canis”

§ Biuro Ochrony Zwierząt w Warszawie

§ Fundacja „Rottka”

§ Fundacja „EMIR”

§ Straż dla Zwierząt we Wrocławiu

§ Towarzystwo Pogotowie dla Zwierząt w Trzciance

 

X. PROMOCJA STOWARZYSZENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Punkty informacyjno-adopcyjne, uruchamiane podczas kaliskich imprez organizowanych z okazji święta miasta, obchodzonych rocznic itp. Staramy się wówczas propagować wśród mieszkańców Kalisza, idee adopcji, sterylizacji, rozdajemy ulotki informacyjne, prezentujemy zwierzęta przeznaczone do adopcji.

§ 5-6.06.09r. – Targi Sztuki i Książki

§ 14.06.09r. – Jarmark Archeologiczny

§ 14.06.09r. - Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

§ 20.06.09r. – Noc Kupały na Zawodziu w Kaliszu

§ 12-13.09.09r. – Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych

§ 25.09. 09r. – II Festyn Ekologiczny w Kaliszu

XI. Współpraca z organami administracji państwowej

- przeprowadzenie wspólnej akcji sterylizacji wolno żyjących kotek

- opracowanie i wydanie ulotek propagujących właściwy stosunek do zwierząt , akcje sterylizacji i kastracji a także adopcji bezdomnych zwierząt

- opracowanie projektu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt

 

XII. Finanse

Środki na naszą działalność pozyskujemy wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn. Od roku 2010, a więc za rok 2009, jako organizacja posiadająca status OPP, możemy otrzymywać 1% odpisu od podatku .

 

PREZES

Sylwester Piechowiak

 

V-CE PREZES

Marta Raszkowska

 

KOMISJA REWIZYJNA