Help Animals

Stowarzyszenie powstało w styczniu 2007 roku. Jednakże walczyliśmy o prawa Zwierząt znacznie wcześniej –  przed formalnym utworzeniem Help Animals. Postanowiliśmy zjednoczyć siły, by móc efektywniej działać.

Jesteśmy Stowarzyszeniem pomagającym bezdomnym i źle traktowanym zwierzętom:

 • szukamy dla nich nowych domów adopcyjnych
 • leczymy
 • dokarmiamy
 • propagujemy sterylizację/ kastrację psów i kotów, jako jedyną sensowną metodę ograniczania nadpopulacji niechcianych zwierząt w Polsce
 • działamy na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania
 • staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierząt i aktywnie zwalczać przejawy znęcania się nad zwierzętami.

Każdy rodzaj pomocy ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE. NIE JESTEŚMY DOFINANSOWYWANI PRZEZ URZĄD MIASTA. Członkowie HA nie są pracownikami, lecz wolontariuszami, którzy kochają zwierzęta!

Razem z Policją i  Strażą Miejską interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Ponadto:

 • zapewniamy domy tymczasowe
 • odwiedzamy również szkoły w ramach prelekcji dzięki, którym wpajamy dzieciom humanitarny stosunek wobec naszych mniejszych przyjaciół

Jesteśmy po to by przerwać gehennę zwierząt i pomóc im  godnie przeżyć często ostatnie lata ich życia. Staramy się interweniować w każdym zgłoszonym przez Państwa przypadku. Traktujmy z szacunkiem naszych mniejszych przyjaciół, ponieważ czują  i myślą podobnie jak człowiek.

Zarząd Stowarzyszenia Help Animals :

Prezes :  Sylwester  Piechowiak

V-ce Prezes : Marta Raszkowska

V-ce Prezes : Izabela Małecka

Członek Zarządu : Ewa Woźniak

Członek Zarządu : Margareta Pucka

Skarbnik : Jadwiga Piechowiak

Przyłącz się do nas jako członek lub sympatyk, pomóż nam szukać domów tymczasowych i stałych dla podopiecznych naszego Stowarzyszenia, przekaż dary rzeczowe ( np. karmę, legowiska) darowiznę lub 1% swojego podatku.

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI KALISKIEGO STOWARZYSZENIA

POMOCY DLA ZWIERZĄT

W OKRESIE : Od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016 r.

O Nas

nazwa: Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt HELP ANIMALS

adres: ul. Asnyka 58/42, 62-800 Kalisz

telefon: 603 948 690

e-mail: animals.kalisz@plusnet.pl

www: www.helpanimals.pl

data założenia: 20.01.2007 r.

data rejestracji w KRS: 29. 03.2007 r.

Od 2009r posiadamy status organizacji pożytku publicznego

numer KRS: 0000277431

numer REGON: 300543790

numer NIP: 618-205-74-10

liczba członków : 21 członków zwyczajnych, 4 członków honorowych i 1 członek wspierający

Skład Zarządu:

Sylwester Piechowiak – Prezes

Izabela Małecka– V-ce prezes

Marta Raszkowska – V-ce prezes

Margareta Pucka– Członek Zarządu

Jadwiga Piechowiak – Skarbnik

Komisja Rewizyjna :

Małgorzata Kania– przewodniczący

Elżbieta Brachfogel – członek

Beata Kulińska – członek

 

 

Struktura organizacyjna:

1.SEKCJA ORGANIZACYJNA

-sprawy organizacyjne,-współpraca z terenowymi organami adm.państwowej, policją, strażą miejska, inspekcją weterynaryjną,

– koordynacja STRAŻY ZWIERZĄT

-księgowość,

– koordynacja pracy poszczególnych sekcji

skarbnik Stowarzyszenia – Jadwiga Piechowiak

księgowość – Grażyna Wcisłek

Koordynatorzy:

Sylwester Piechowiak , Izabela Małecka

2. SEKCJA OŚWIATY

– propagowanie szeroko rozumianej pomocy dla zwierząt i właściwego do nich stosunku wśród młodzieży szkolnej i dorosłych

Koordynator : Izabela Małecka
e-mail. animals.kalisz@plusnet.pl

3. SEKCJA MARKETINGU

– organizacja „stoiska ‘’ HA w ramach imprez masowych organizowanych w mieście.

– organizowanie akcji zbiórki darów na rzecz zwierząt bezdomnych,

– promocja Stowarzyszenia poprzez ulotki, plakaty , prelekcje itp.

– pozyskiwanie sponsorów,

– pozyskiwanie osób chętnych do adopcji.

Koordynator : Marta Raszkowska , Izabela Małecka, Małgorzata Kania

E-mail : animals.kalisz@plusnet.pl

4. SEKCJA POMOCY WETERYNARYJNEJ

– Organizacja akcji sterylizacji i kastracji
– Organizowanie i koordynacja pomocy weterynaryjnej zwierzetom chorym

Koordynator : Margareta Pucka

 

LOGISTYKA

– obsługa administracyjna i redakcja strony www.helpanimals.pl ,

Sylwester Piechowiak

-obsługa skrzynki pocztowej animals.kalisz@plusnet.pl

Izabela Małecka

– obsługa strony internetowej na fb:

Izabela Małecka, Ewa Wożniak

– obsługa tel. 603 948 690

Margareta Pucka

– Samochód służbowy oraz sprzęt specjalistyczny

Marta Raszkowska

 

5. STRAŻ ZWIERZĄT

Sylwester Piechowiak
Margareta Pucka
Marta Raszkowska
Izabela Małecka

Anna Małecka

Małgorzata Kania

Ewa Wożniak

 

 

6. KOMISJA REWIZYJNA :

-Małgorzata Kania

– Beata Kulińska

– Elżbieta Brachfogel

 

7. UWAGI KOŃCOWE :

– ważność dokumentów reguluje statut :

§ 35

1. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw w zakresie praw i obowiązków

majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa stowarzyszenia oraz skarbnika.

2. Dla ważności dokumentów i pełnomocnictw innych niż wymienione w § 35 ust.1 a należących do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa

– tryb pracy Zarządu precyzuje statut :

§ 23
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu . W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

 

 

Nasze cele

Stowarzyszenie działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Staramy się kształtować właściwy stosunek do zwierząt i aktywne zwalczać przejawy znęcania się nad zwierzętami. Nasze starania kierujemy  też na rzecz dobrostanu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich i darowizn. 

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie niesienie im pomocy w postaci przeprowadzanych interwencji, zapewniania im doraźnej pomocy weterynaryjnej, pomocy w znalezieniu nowego domu.

 • Publikowanie ogłoszeń dotyczących zwierząt czekających na adopcję, w internecie oraz na stronach lokalnych gazet.

 • Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt – współpraca z władzami oświatowymi w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt, organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw, aukcji itp.

 • Prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji, internetu oraz za pomocą własnych wydawnictw.

 • Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz występowanie z wnioskami o ich ukaranie.

 • Prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym współdziałanie z organami władzy państwowej w zakresie ochrony zwierząt oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w tej dziedzinie, a także współpraca z innymi

organizacjami społecznymi zajmującymi się światem zwierząt i ochroną przyrody. .

Nasze działania

I Adopcje i domy tymczasowe

Członkowie Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oddali do adopcji 26 zwierząt oraz zapewnili domy tymczasowe 29 psom i 28 kotom.

II Interwencje

Członkowie Straży Zwierząt przeprowadzili 72 interwencje które dotyczyły w przeważającej większości zgłoszeń o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania lub znęcania się nad zwierzętami.

W 9 przypadkach sprawy skierowano do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia .

W pozostałych potwierdzonych przypadkach dokonano porad i pouczeń . Sprawdzano również wykonanie zaleceń pokontrolnych..

W zakresie interwencji współdziałamy ze Strażą Miejską , która udziela nam asysty w trudniejszych przypadkach. Takich przypadków w 2016r mieliśmy 11

Niejednokrotnie przeprowadzamy interwencje z udziałem Policji i Straży Pożarnej.

Działania interwencyjne prowadzimy nie tylko na terenie Miasta Kalisza. Wiele interwencji przeprowadzaliśmy na terenie gmin powiatu kaliskiego , ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego.

Przeprowadzane interwencje polegały głównie na:

udzielaniu doraźnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom z wypadków, zwierzętom cierpiącym w wyniku znęcania się nad nimi, zwierzętom bezdomnym lub wolno żyjącym,

pomocy w znalezieniu nowego domu zwierzętom porzuconym i bezdomnym,

odebraniu zaniedbywanych lub maltretowanych zwierząt,

dokonywaniu porad oraz pouczeń

 • kierowaniu w uzasadnionych przypadkach zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 • We wszystkich sprawach w których wszczynane jest dochodzenie występujemy jako pokrzywdzony na zasadzie art.39 ustawy o ochronie zwierząt a w toku przewodu sądowego jako oskarżyciel posiłkowy.

III Opieka weterynaryjna

Współpracujemy z Lecznicą Weterynaryjną lek. wet. Michała Palczewskiego& lek.wet. Piotra Lisiaka , lek. wet. Jacka Sośnickiego, lek. wet. Tomasza Augustowskiego.

Na opiekę weterynaryjną wydatkowaliśmy w okresie sprawozdawczym 12105,92 zł

IV Dla bezdomnych zwierząt

 1. Dla bezdomnych zwierząt przebywających w domach tymczasowych oraz opiekunom kotów wolno żyjących przekazano ponad 400 kg karmy.
 2. Dla bezdomnych kotów wykonaliśmy 3 nowe budki i rozmieściliśmy je w rejonie ul. Asnyka w Kaliszu.
 3. Prowadzimy dokarmianie i opiekę nad kotami wolno żyjącymi w rejonie ul. Asnyka w Kaliszu.

4. Wspomagamy opiekunów wolno żyjących kotów w zakresie finansowania opieki weterynaryjnej.

V Help Animals – kontakt

 1. Prowadzimy stronę internetową www.helpanimals.pl

Na stronie tej publikujemy najważniejsze informacje o działalności Stowarzyszenia , porady dla właścicieli zwierząt, informacje o lecznicach weterynaryjnych a przede wszystkim zwierzęta które z różnych przyczyn stały się bezdomne i oczekują na adopcję. Ogłaszamy też informacje o zwierzętach znalezionych i zaginionych. Informujemy o przeprowadzanych interwencjach.

 1. Dla łatwiejszego z nami kontaktu prowadzimy skrzynkę e-mailową : animals.kalisz@plusnet.pl

 2. Dysponujemy również telefonem 603-948-690
 1. Jesteśmy na fb : https://pl-pl.facebook.com/Kaliskie-Stowarzyszenie-Pomocy-dla-Zwierz%C4%85t-HELP-ANIMALS-Stra%C5%BC-Zwierz%C4%85t-212445968790098/

VI. Współpraca z mediami w temacie ochrony zwierząt

Problematykę związaną z najogólniej pojętym tematem ochrony zwierząt przedstawiamy mieszkańcom miasta i nie tylko dzięki współpracy z nast. mediami

 1. Życie Kalisza

 2. Ziemia Kaliska

 3. Fakty Kaliskie

 4. TV Kalisz

 1. PROMOCJA STOWARZYSZENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI :
 1. Punkty informacyjno-adopcyjne, uruchamiane podczas kaliskich imprez organizowanych z okazji święta miasta, obchodzonych rocznic itp. Staramy się wówczas propagować wśród mieszkańców Kalisza, idee adopcji, sterylizacji, rozdajemy ulotki informacyjne, prezentujemy zwierzęta przeznaczone do adopcji. Organizujemy również prelekcje dla dzieci oraz młodzieży na terenie szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem odwiedziliśmy 14 szkół z terenu Kalisza i ościennych gmin.

VIII. Współpraca z organami administracji państwowej

1. Opiniowanie propozycji uchwał Rady Miasta i Rad Gminnych w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

2. Przeprowadzanie kontroli razem z przedstawicielami Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Kaliszu, Ostrowie Wlkp i Ostrzeszowie

3. Współdziałanie z administracją gminną w przypadkach podejmowanych na danym terenie interwencji.

4. Podjęcie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków bytowych wolno żyjących kotów w tym sterylizacji kotek.

 1. W przypadku zwierząt dzikich współdziałanie ze Strażą Łowiecką i Strażą Leśną

X. Finanse :

Środki na naszą działalność pozyskujemy wyłącznie ze składek członkowskich , odpisów 1% podatku , darowizn oraz organizowanych zbiórek publicznych.

Z odpisu 1% podatku uzyskaliśmy 27964,80 zł , ze zbiórki publicznej 779,18 zł.

Z nawiązek sądowych 3049,40 zł. Z darowizn od osób fizycznych 1905,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 35144,49 zł .

Koszt realizacji zadań statutowych wyniósł 28020,24 zł .

Stan kasy na dzień 31.12.2016r 20880,90 zł

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WSPOMÓŻ NAS

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% na potrzebę działalności stowarzyszenia Straż Zwierząt – HELP ANIMALS.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Kaliszu
39 8404 0006 2008 0016 7152 0001

Nie ukrywamy, że środki zbierane z akcji 1% są dla nas jednym ze sposobów na dotarcie do potrzebujących zwierząt i uratowanie ich od śmierci głodowej bądź przemocy fizycznej. Dzięki Państwa pomocy mamy szansę zarówno na sprawniejsze działanie jak i zwiększenie jego zasięgu. Dążymy do wzrostu naszej organizacji a co za tym idzie dotarcie do większej ilości potrzebujących zwierząt, nie tylko psów czy kotów, gdyż nasze działanie dotyczą wszystkich zwierząt, również gospodarczych.

Środki z 1% służą w dużej mierze na kosztowne cele dotyczące leczenia zwierząt oraz dotarcia do nich i przewiezienia w odpowiednie miejsce po dokonaniu interwencji (koszty paliwa są duże).

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas zarówno datkami, przekazaniem 1% jak i dobrym słowem.

Dajecie nam siłę i możliwości by dalej działać. Dzięki Wam istniejemy!